Sinh Viên với Áo dài

Album Đại học Đông Đô

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } // DH DD (1) DH DD (2) DH DD (2) DH DD (3) DH DD (4) DH DD (5) DH DD (6) DH DD (7) DH DD (8) DH DD (9) DH...

Album Đại học Sư phạm

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } // DH SP (1) DH SP (3) DH SP (4) DH SP (5) DH SP (6) DH SP (7) DH SP (8) DH SP (9) DH SP (10) DH SP (11) DH...

Album Đại học Hà Nội

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } // DH HaNoi (55) DH HaNoi (58) DH HaNoi (57) DH HaNoi (56) DH HaNoi (54) DH HaNoi (53) DH HaNoi (52) DH HaNoi (51) DH...

Album Đại học Mở Hà Nội

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } // DH M HN (2) DH M HN (3) DH M HN (4) DH M HN (5) DH M HN (6) DH M HN (7) DH M HN (8) DH M HN (9) DH M HN...

Album Học viện Tài Chính

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } // HV TC (2) HV TC (3) HV TC (4) HV TC (5) HV TC (6) HV TC (7) HV TC (9) HV TC (10) HV TC (13) HV TC...

Album Học viện Ngoại Giao

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } // HV NG (1) HV NG (2) HV NG (3) HV NG (4) HV NG (5) HV NG (6) HV NG (7) HV NG (8) HV NG (9) HV NG (10) HV...

Album Học viện Ngân Hàng

#gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 .gallery-caption { margin-left: 0; } // HV NH (1) HV NH (2) HV NH (3) HV NH (4) HV NH (5) HV NH (6) HV NH (7) HV NH (8) HV NH (9) HV NH (10) HV...

Album Học viện Kỹ Thuật Quân sự

#gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-8 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-8 .gallery-caption { margin-left: 0; } // HV KTQS (1) HV KTQS (2) HV KTQS (3) HV KTQS (4) HV KTQS (5) HV KTQS (6) HV KTQS (7) HV KTQS (8) HV KTQS...

Album Học viện Hành Chính Quốc gia

#gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } // HV HCQG (1) HV HCQG (2) HV HCQG (3) HV HCQG (4) HV HCQG (5) HV HCQG (6) HV HCQG (7) HV HCQG (8) HV HCQG...

Album Học viện Hậu Cần

#gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-11 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-11 .gallery-caption { margin-left: 0; } // HV HC (51)

Album Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

#gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-12 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-12 .gallery-caption { margin-left: 0; } //

Album Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

#gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-13 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-13 .gallery-caption { margin-left: 0; } //