Top 46 넷플릭스 영화 추천 2020 Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 넷플릭스 영화 추천 2020 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the Aodaithanhmai.com.vn team, along with other related topics such as: 넷플릭스 영화 추천 2020 넷플릭스 영화 추천 2021, 넷플릭스 영화 추천 2022, 넷플릭스 영화 2021, 넷플릭스 명작 영화, 넷플릭스 추천 한국영화, 넷플릭스 추천 2021, 넷플릭스 한국영화 추천 2021, 넷플릭스 최신 영화


넷플릭스가 \”300억\”을 쏟아부은 2020년 하반기 최고의 한국 드라마 66분만에 몰아보기!!
넷플릭스가 \”300억\”을 쏟아부은 2020년 하반기 최고의 한국 드라마 66분만에 몰아보기!!


넷플릭스 영화추천, 2020년 스트리밍 TOP 10 : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 40206 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 영화추천, 2020년 스트리밍 TOP 10 : 네이버 블로그 2020년 가장 많은 분들이 본 넷플릭스 영화는 어떤 영화가 될지 궁금합니다. 선정 방법은 1위를 하면 10점, 2위를 하면 9점 식으로 넷플릭스 TOP10기능을 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 영화추천, 2020년 스트리밍 TOP 10 : 네이버 블로그 2020년 가장 많은 분들이 본 넷플릭스 영화는 어떤 영화가 될지 궁금합니다. 선정 방법은 1위를 하면 10점, 2위를 하면 9점 식으로 넷플릭스 TOP10기능을 …
 • Table of Contents:

카테고리 이동

에몽의 졸업여행

이 블로그 
MOVIE
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
MOVIE
 카테고리 글

넷플릭스 영화추천, 2020년 스트리밍 TOP 10 : 네이버 블로그
넷플릭스 영화추천, 2020년 스트리밍 TOP 10 : 네이버 블로그

Read More

2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편

 • Article author: writinginformation.tistory.com
 • Reviews from users: 48056 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편 2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편 · 1.Dangerous Lies. 위험한 거짓말들 · 2.All Day and a Night. 올 데이 앤 어 나이트 · 3.Lost Girls. 사라진 소녀들. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편 2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편 · 1.Dangerous Lies. 위험한 거짓말들 · 2.All Day and a Night. 올 데이 앤 어 나이트 · 3.Lost Girls. 사라진 소녀들. 2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편 1.Dangerous Lies 위험한 거짓말들 출연 : 커밀라 멘데스, 캠 지간데이 2020년 넷플릭스에서 방영한 미국의 스릴러, 미스터리, 드라마 영화로, 마이클 스콧이 감독을 맡..
 • Table of Contents:

writing

2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편 본문

티스토리툴바

2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편
2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편

Read More

2020년 넷플릭스 영화 전세계 시청 순위 Top 20, 11위 부터 20위(11/22)

 • Article author: sosovariety.tistory.com
 • Reviews from users: 8080 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 2020년 넷플릭스 영화 전세계 시청 순위 Top 20, 11위 부터 20위(11/22) 아이들과 춤추는 영화 하면 오늘의 제시카 알바를 있게 해준 영화 ‘허니’가 가장기억에 나는건 나뿐일까? 가슴 따뜻한 영화. 난 이거 추천한다! IMDb 64% … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 2020년 넷플릭스 영화 전세계 시청 순위 Top 20, 11위 부터 20위(11/22) 아이들과 춤추는 영화 하면 오늘의 제시카 알바를 있게 해준 영화 ‘허니’가 가장기억에 나는건 나뿐일까? 가슴 따뜻한 영화. 난 이거 추천한다! IMDb 64% … 벌써 11월 하고도 22일, 2020년은 어떻게 지나갔는지 모르겠다. 불문명한 것 투성이였던 2020년을 돌이켜봤을 때 한가지 분명한 것은 디지털 콘텐츠들의 양산과 확산이라고 말할 수 있을 것 같다. 격리, 외출자제..
 • Table of Contents:

태그

관련글

댓글0

공지사항

최근글

인기글

최근댓글

태그

전체 방문자

티스토리툴바

2020년 넷플릭스 영화 전세계 시청 순위 Top 20, 11위 부터 20위(11/22)
2020년 넷플릭스 영화 전세계 시청 순위 Top 20, 11위 부터 20위(11/22)

Read More

2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7

 • Article author: www.sindohblog.com
 • Reviews from users: 21607 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7
  2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7. 신도리안 2020. 7. 16. 09:40. 안녕하세요. 영화∙드라마 리뷰 전문 블로거 ‘현정’ 입니다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7
  2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7. 신도리안 2020. 7. 16. 09:40. 안녕하세요. 영화∙드라마 리뷰 전문 블로거 ‘현정’ 입니다. 안녕하세요. 영화∙드라마 리뷰 전문 블로거 ‘현정’ 입니다. 코로나19가 장기화 됨에 따라 전 세계인들의 생활패턴이 많이 변했습니다. 자유롭게 해외여행을 떠나지 못하는 것은 물론 마스크 없이 집 앞 외출도..
 • Table of Contents:

태그

‘기획 연재’ Related Articles


	2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7
2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7

Read More

2020년 한 해 동안 가장 많이 본 넷플릭스 영화는 뭘까?

 • Article author: www.eyesmag.com
 • Reviews from users: 13699 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 2020년 한 해 동안 가장 많이 본 넷플릭스 영화는 뭘까? 바로 넷플릭스(Netflix)다. 전 세계 유료 가입자 수 1억 9500만 명. 한국 가입자 330만 명을 보유한 넷플릭스에서 2020년 한 해 동안 가장 많이 본 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 2020년 한 해 동안 가장 많이 본 넷플릭스 영화는 뭘까? 바로 넷플릭스(Netflix)다. 전 세계 유료 가입자 수 1억 9500만 명. 한국 가입자 330만 명을 보유한 넷플릭스에서 2020년 한 해 동안 가장 많이 본 … 폴란드 에로 영화가 1위에 등극했다아이즈매거진,EYESMAG,넷플릭스,넷플릭스 순위,NETFLIX
 • Table of Contents:

관련 기사

최신 기사

2020년 한 해 동안 가장 많이 본 넷플릭스 영화는 뭘까?
2020년 한 해 동안 가장 많이 본 넷플릭스 영화는 뭘까?

Read More

넷플릭스 영화 추천 순위 TOP 10 및 목록 – 오빠포스트

 • Article author: oppapost.com
 • Reviews from users: 26792 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 영화 추천 순위 TOP 10 및 목록 – 오빠포스트 넷플릭스 영화 추천 명작 순위 TOP 7 및 목록 · 로마 (Roma, 2018) · 트루먼쇼 (The Truman Show, 1998) · 그랜드 부다페스트 호텔 (The Grand Budapest … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 영화 추천 순위 TOP 10 및 목록 – 오빠포스트 넷플릭스 영화 추천 명작 순위 TOP 7 및 목록 · 로마 (Roma, 2018) · 트루먼쇼 (The Truman Show, 1998) · 그랜드 부다페스트 호텔 (The Grand Budapest … 이번 포스팅에서는 넷플릭스 영화 추천 순위 TOP 10 및 목록에 대하여 자세하고 상세하게 알아보고 세심하고 꼼꼼하게 정리하는 시간을 가지겠습니다.
 • Table of Contents:
See also  Top 23 주의 이름 높이며 Ppt 4319 People Liked This Answer

넷플릭스 영화 추천 순위 TOP 10 및 목록

최신 글

넷플릭스 영화 추천 순위 TOP 10 및 목록 - 오빠포스트
넷플릭스 영화 추천 순위 TOP 10 및 목록 – 오빠포스트

Read More

Phim được giới chuyên môn đánh giá cao | Trang web Netflix chính thức

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 40680 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Phim được giới chuyên môn đánh giá cao | Trang web Netflix chính thức 액션 영화 · 스파이더맨: 뉴 유니버스 · 모노노케 히메 · 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 · 레디 플레이어 원 · 엣지 오브 투모로우 · 청년경찰 · 쿵푸허슬 · 스파이더맨 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Phim được giới chuyên môn đánh giá cao | Trang web Netflix chính thức 액션 영화 · 스파이더맨: 뉴 유니버스 · 모노노케 히메 · 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 · 레디 플레이어 원 · 엣지 오브 투모로우 · 청년경찰 · 쿵푸허슬 · 스파이더맨 … Giới phê bình đồng thuận: các bộ phim này rất xuất sắc. Chính kịch tội phạm, hài lãng mạn, hành động giật gân, tài liệu và nhiều hơn nữa, tất cả đều đoạt giải thưởng và được giới chuyên môn yêu thích.
 • Table of Contents:

Mới phát hành

Phim trẻ em & gia đìnhKhám phá thêm

Phim tội phạmKhám phá thêm

Phim hành động

Phim xúc độngKhám phá thêm

HàiKhám phá thêm

Phổ biến trên Netflix

Phim châu Á

Phụ nữ sau máy quay

Phim lãng mạnKhám phá thêm

Phim HollywoodKhám phá thêm

Phim tài liệu được giới chuyên môn đánh giá caoKhám phá thêm

Phim giật gân tâm lýKhám phá thêm

Phim truyền hình giành giải thưởngKhám phá thêm

Phim chính kịch

Phim kịch tính

Còn rất nhiều nội dung đáng xem

Phim được giới chuyên môn đánh giá cao | Trang web Netflix chính thức
Phim được giới chuyên môn đánh giá cao | Trang web Netflix chính thức

Read More

넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15

 • Article author: jorba.tistory.com
 • Reviews from users: 19865 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 순위는 2020년 로튼 토마토 평점 높은 ‘넷플릭스 오리지널 영화 TOP25’ 를 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 순위는 2020년 로튼 토마토 평점 높은 ‘넷플릭스 오리지널 영화 TOP25’ 를 … 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15 순위는 2020년 로튼 토마토 평점 높은 ‘넷플릭스 오리지널 영화 TOP25’ 를 기준으로 작성했습니다. 15위 패들턴 ‘말기 암 진단을 받..
 • Table of Contents:

Header Menu

Main Menu

넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15

넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15

‘Life생활정보’ 관련 글

Sidebar – Right

Copyright © IS THIS All Rights Reserved

Designed by JB FACTORY

넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15
넷플릭스 오리지널 영화 추천 TOP15

Read More


See more articles in the same category here: Top 178 tips update new.

2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편

반응형

2020년 개봉 넷플릭스 영화 추천 7편

1.Dangerous Lies

위험한 거짓말들

출연 : 커밀라 멘데스, 캠 지간데이

2020년 넷플릭스에서 방영한 미국의 스릴러, 미스터리, 드라마 영화로, 마이클 스콧이 감독을 맡았다.

부유한 노인이 새로운 간병인에게 막대한 재산을 남기고 죽는다. 그 뒤에 숨은 진실은 무엇인가. 거짓과 기만, 살인이 웅크린 미궁에 빠진 그녀. 누구도 믿을 수 없다.

2.All Day and a Night

올 데이 앤 어 나이트

출연 : 제프리 라이트, 애쉬튼 샌더스

2020년 공개된 미국의 영화다. 애슈턴 샌더스, 제프리 라이트, 레지나 테일러, 야히아 압둘마틴 2세가 출연했고, 《블랙 팬서》의 각본을 썼던 조 로버트 콜이 각본을 쓰고 연출했다.

살인을 저지르고, 종신형을 받은 젊은 남자. 하지만 그의 삶에 언제 자유가 존재하기는 했던가. 사람들 때문에, 세상 때문에 범죄의 길로 몰린 그가 지난 시간을 돌아본다.

3.Lost Girls

사라진 소녀들

출연 : 에이미 라이언, 토마신 맥켄지

2020년 넷플릭스에서 방영한 미국의 미스터리 스릴러 드라마 영화이다.

실종된 딸을 찾으려 어머니가 나서지만 누구도 관심을 두지 않아 홀로 살인 사건들의 진실을 찾아 외로운 싸움에 나선다는 이야기

4.Extraction

익스트랙션

출연 : 크리스 헴스워스

2020년 4월 공개된 미국의 액션 영화이다. 샘 하그레이브 감독이 연출하고 루소 형제의 조 루소가 각본을 썼다. 세계에서 가장 위험한 도시로 납치된 의뢰인의 아들을 구하기 위해전직 특수부대 출신 용병이 거대 범죄 조직에 맞서 벌이는 리얼 액션 구출극

5.Uncorked

와인을 딸 시간

출연 : 마무두 애시

바비큐 사업을 하는 아버지의 가업을 물려받을 것인지, 소믈리에가 될 것인지 고민하는 남자 주인공의 이야기

6.Tigertail

타이거테일

출연 : 크리스틴 코

오래전, 대만으로 떠나 미국으로 왔다. 그 길에서 사랑을 잃었다. 멀어진 딸에게 다가가며, 지난 기억을 되살리는 남자. 잔잔한 물결처럼, 그 마음에 회한이 일렁인다.

7.The Half of It

반쪽의 이야기

출연 : 리아 루이스, 알렉시스 러미어

는 2020년 공개된 미국의 성장 드라마 영화로, 《세이빙 페이스》의 감독 앨리스 우의 차기작이다. 리아 루이스, 대니얼 디머, 알렉시스 러미어, 콜린 쩌우가 출연한다. 내성적인 모범생 엘리에게 찾아온 로맨스 프로젝트. 학교 운동선수 폴을 도와 인기녀의 마음을 얻어야 한다. 그렇게 예기치 않은 인연을 맺는 세 사람. 하지만 엘리의 마음속에도 그녀를 향한 사랑이 싹트고 만다. 이 묘한 삼각관계, 대체 어디로 향할까?

반응형

2020년 넷플릭스 영화 전세계 시청 순위 Top 20, 11위 부터 20위(11/22)

반응형

벌써 11월 하고도 22일, 2020년은 어떻게 지나갔는지 모르겠다. 불문명한 것 투성이였던 2020년을 돌이켜봤을 때 한가지 분명한 것은 디지털 콘텐츠들의 양산과 확산이라고 말할 수 있을 것 같다. 격리, 외출자제로 실내에서 보내는 시간이 길어지면서 자연스럽게 즐길거리를 찾아 SNS로, 유튜브로, 넷플릭스로 자연스럽게 시선이 이동한 것이다. OTT서비스 플랫폼들이 다양해지는 가운데, 넷플릭스의 상승세는 무서울 정도였다. 넷플릭스를 구독한지 5년이 넘어가는 것 같은데, 나역시 올해만큼 넷플릭스에 시간을 많이 투자한 해가 있을까 싶을 정도였으니 말이다.

2020년은 ‘넷플릭스의 해’라고 명명해도 과하지 않을 것 같다. 그래서 올해의 넷플릭스 인기 콘텐츠들과 개인적으로 재밌게 봤던 콘텐츠들을 차곡차곡 정리해보려 한다. 오늘은 그 첫번째로 전세계인들이 ‘넷플릭스’에서 가장 많이 본 영화 순위를 소개한다.

TOP 20 Movies on Netflix in the world in 2020, Top 20 to 11

먼저 20위 부터 11위까지를 정리해 본다. 10편 중 8편이 내가 본 작품이다. 올해 영화를 넷플릭스를 많이 보긴 봤다보다. 순위, 제목, 영화 소개, 주연, 장르, 간단한 한줄감상평, 그리고 IMDb와 로튼토마토 지수 순으로 정리해 보았다. 순위는 플릭스패트롤을 참고하였다.

20위 The Wrong Missy (넌 실수였어)

하와이로 임직원 휴가를 떠나는 남자. 꿈속의 여인을 초대하고는 두근두근 기다리는데, 정작 나타난 건 악몽의 소개팅 파트너다. 미이 엎질러진 물, 비행기 이륙합니다! 데이비드 스페이드, 오런 랩커스, 닉 스워즌 출연의 로맨틱 코미디 영화

개인적으로 이 영화는 진상 미씨의 거침없는 행동?때문에 범죄스릴러파인 나에게 약간 거부감이 들긴 했지만, 어쨌든 끝까지 본 영화. 킬링타임용 IMDb 56% Rotten Tomato 25%

19위. The Sleepover (슬립오버)

부모님이 납치된다면? 우리가 구하러 가야지! 십 대 아이들이 국제적인 도둑 무리를 상대할 수 있을까? 최첨단 장비도 생겼겠다, 거칠고 뜨거운 밤을 보내볼까? 세이디 스탠리, 맥스윌 심킨스, 켄 머리노 출연의 코미디, 액션&어드벤처 가족영화. IMDb 55% Rotten Tomato 80%

18위. Operation Christmas drop (크리스마스에 날아갑니다)

열대의 공군기지를 폐쇄하고 별난 크린스마스 전통을 중단시켜야해! 업무를 완벽히 해내려는 의원 보좌관에게 나타난 뜻밖의 장애물, 마음 넓은 조종사가 마음을 울리네? 캣 그레이엄, 알렉산더 러드위그, 버지니아 매드슨 출연, 코미디, 가족영화. IMDb 66% Rotten Tomato –%

17위. #살아있다 (#Alive)

‘최후의 만찬’도 먹었다. 고립된 지 10일째. 통신은 끊기고, 식량과 물은 떨어져간다. 더는 버틸 자신이 없다. 그런데 이 신호는 뭐지? 나말고 생존자가 또 있단 말인가… 유아인, 박신혜 주연, 스릴러, 호러, 좀비, 한국영화. 위풍당당 한국영화가 Top20에 있다니 너무 반갑다. 개인적으로는 비슷한 시기에 본 강동원 주연의 반도 보다 재밌게 봤다. #살아있다의 같은 시나리오 원작인 영화 Alone도 넷플릭스에 공개되길 기다려본다. IMDb 62% Rotten Tomato 86%

728×90

16위. Feel the beat (비트를 느껴봐)

브로드웨이 오디션에더 좋은 기회를 날려버린 댄서. 마지못해 고향으로 돌아간 그녀가 뜻밖의 훈련을 맡게 되고, 아이들과 댄스 대회에 나가기로 한다. 소피아 카슨, 울프갱 노보그래츠, 도나 린 챔플린 출연, 코미디, 청춘, 가족 영화. 아이들과 춤추는 영화 하면 오늘의 제시카 알바를 있게 해준 영화 ‘허니’가 가장기억에 나는건 나뿐일까? 가슴 따뜻한 영화. 난 이거 추천한다!

IMDb 64% Rotten Tomato 46%

15위. American murder, The family next door (아메리칸 머더, 이웃집 살인사건)

섀넌 와츠와 자녀들의 실종, 이후에 벌어진 끔찍한 사건. 임신부 가족에게 무슨 일이 일어났나? 경찰과 언론, 섀넌이 직접 찍은 영상을 사용해 제작한 다큐멘터리 영화. 실제 사건, 범죄, 다큐멘터리, 실화. 지금도 생각하면 살떨리는 영화다. 실화를 바탕으로 재연한 것이 아닌, 실화 그 자체, 실제 인물, 당신의 상황을 담은 영상을 이용해 만든 다큐멘터리이다. 가슴 답답하고 먹먹해지는 끔찍한 사건이다.

IMDb 74% Rotten Tomato 85%

14위. Love, guaranteed💗 (러브, 개런티드💗)

러브 개런티드라는 데이팅 사이트를 통해 데이트를 천 번 가까이 했지만 여전히 혼자인 남자가 변호사를 찾아간다. 사랑을 ‘보장’한 데이팅 사이트를 상대로 사기 소송을 하려한다. 레이철 리 쿡, 데이먼 웨이언스 주니어, 헤더 그레이엄 출연, 로맨스, 코미디, 로맨틱 코미디, 인디 영화. 로맨틱 코미디 영화의 기승전결을 그대로 따라가는 전형적인 작품이라는 생각이 들면서도 재밌게 봤다. 전개와 결말이 예상되는 영화지만, 기분 좋게 볼 수 있는 로맨스 영화. IMDb 55% Rotten Tomato 50%

13위. Work it (워크잇)

꿈의 대학에 들어가기 위해 완벽한 계획을 세우는 공부도 교내활동도 잘하는 고등학교 졸업반 여학생. 어쩌다 보니 하필 가장 서투른 춤에 도전해야 한다. 그녀가 결성한 오합지졸 댄스팀이 대회에서 우승을 해야하는데 과연 가능할까? 사브리나 카펜터, 조든 피셔, 라이자 코시 출연, 하이틴, 청춘 영화, 하이틴 코미디 장르 영화. 주인공들이 참 귀여웠던 영화. ‘춤’을 주제로 한 ‘비트를 느껴봐’ 역시 순위에 들어있는데 워크잇은 고등학생 버전이랄까? 전문 댄스팀의 눈이 즐거워지는 화려한 댄스를 기대하긴 어렵지만, 가볍게 즐기기 좋은 영화이다. IMDb 61% Rotten Tomato –%

12위. The Devil All the time (악마는 사라지지 않는다.)

부패하고 타락한 교회와 경찰, 언제라도 살인을 저지를 것 같은 연인. 죄 많은 인간들이 들끓는 이 암울한 곳에서 한 남자가 정의를 위해 싸운다. 톰 홀랜드, 빌 스카르스고르드, 라일리 키오, 로버트 패틴슨 출연, 영화, 도서 원작, 범죄, 드라마 장르 영화. 영화 전체적으로 우울한 분위기로 긴장감 있지만 잔잔하게 흘러가는 느낌이다. 지루한 듯한 영화를 지루하지 않게 만드는 톰 홀랜드와 로버트 패틴슨의 연기 변신이 볼만했던 영화. IMDb 73% Rotten tomato 68%

11위. Over the Moon (오버 더 문)

추억만 남기고 떠나버린 엄마. 생전에 함께 나눈 달의 여신 전설을 기억하며, 달에 가기 위해, 전설 속 달의 여신이 존재한다는 걸 증명하기 위해 주인공 페이페이는 로켓을 만든다. 캐시 앙, 필리파 수, 켄 정 출연(더빙), 어린이 음악, 가족 영화. 트래일러를 전혀 보지 않고 새로 공개된 애니메니션 영화가 있길래 플레이 해 놓고 다른 일을 할 생각으로 재생을 눌렀다. 제대로 표현해낸 중국의 가정요리부터 내 센과 치히로의 모험의 배경이 되었다는 대만의 지우펀을 연상하게 하는 예쁜 배경까지 집중을 안할 수가 없게 만들더니, 결국 달의 여신의 ‘포포몬쓰’에서 항복하고 끝까지 다 봤다. 추천이다. IMDb 66% Rotten tomato 75%

11위 부터 1위까지도 커밍 순 🙂

Statistic Data from Flixpatrol

반응형

2020년, 놓치지 말아야 할 넷플릭스 영화&드라마 추천 Top7

안녕하세요. 영화∙드라마 리뷰 전문 블로거 ‘현정’ 입니다.

코로나19가 장기화 됨에 따라 전 세계인들의 생활패턴이 많이 변했습니다. 자유롭게 해외여행을 떠나지 못하는 것은 물론 마스크 없이 집 앞 외출도 힘들어졌죠. 할 수 있는 것이 대폭 줄어들어 더운 여름이 길게만 느끼질 수도 있는데요. 한가지 다행인 사실은 넷플릭스가 매달 다양한 신작을 쏟아내고 있다는 것 입니다. 레이첼 맥아담스와 윌 페렐 주연의 <유로비전 송 콘테스트: 파이어 사가 스토리>부터 샤를리즈 테론의 액션 신작 <올드 가드>, 영화에서 드라마로 재탄생한 <주온: 저주의 집> 등 여러 작품들이 공개되며 현재 많은 사랑을 받고 있죠.

그럼 2020년 하반기! 어떤 새로운 작품들이 우리들의 갈증을 해소해줄지 한번 살펴볼까요? (*공개일은 북미 기준이며, 등급 심사/배급 사정에 따라 변동 가능합니다)

▲ 드라마 <저주받은 소녀> (출처: 넷플릭스)

저주받은 소녀(Cursed)

아서왕의 전설을 호수의 여인 니무에의 시각으로 재해석한 <저주받은 소녀>가 마침내 넷플릭스에 공개됩니다. 드라마 <저주받은 소녀>는 영화 <300>, <씬 시티>의 원작자인 프랭크 밀러가 소설가 톰 휠러와 공동 작업한 그래픽노블 가 원작으로 <루머의 루머의 루머>로 떠오른 신예 캐서린 랭포드가 주연을 맡아 제작 단계부터 관심을 모았는데요. 이야기는 훗날 호수의 여인이 될 니무에가 마법사 멀린이 전설의 검 엑스칼리버를 전달하는 임무를 맡으면서 시작됩니다.

캐서린 랭포드는 마법의 힘을 없애려는 세력과 맞서며 진정한 리더로 성장해가는 새로운 니무에를 보여줄 예정인데요. 영화 <배리>에서 젊은 시절 오바마를 연기한 데번 터렐이 니무에의 여정을 함께하는 용병 아서를, 스웨덴의 유명한 스카스가드 패밀리인 구스타프 스카스가드가 기존 작품과 달리 열정을 잃고 냉소적으로 변한 멀린을 연기합니다. 원작을 모르는 분들은 드라마를 보면서 그래픽노블 를 같이 읽어보는 것을 추천드리고요. 새로운 시각으로 재탄생한 만큼 기존 스토리를 알고 있는 분들에게도 이번 작품은 신선하게 다가갈 수 있을 것 같습니다.

▶ 저주받은 소녀(Cursed) – 원작/제작자: 톰 휠러, 프랭크 밀러 – 출연진: 캐서린 랭퍼드, 데번 터렐, 구스타프 스카르스고르드 – 공개일: 7월 17일(금)

▲ 영화 <키싱 부스 2> (출처: 넷플릭스)

키싱 부스 2(The Kissing Booth 2)

<내가 사랑했던 모든 남자들에게>와 함께 2018년 하이틴 로맨스의 부흥을 이끈 <키싱 부스>가 속편으로 돌아옵니다. 베스 리클스의 영어덜트 소설을 원작으로 한 <키싱 부스>는 전편에서 엘이 단짝 친구 리의 형 노아와 달콤한 사랑에 빠지면서 벌어지는 이야기를 유쾌하게 그렸는데요. 이번에는 대학 진학과 장거리 연애 사이에서 방황하는 이야기를 다룹니다. 엘은 남자친구 노아와 인생 최고의 로맨틱한 여름을 보내지만 헤어질 시간은 야속하게도 성큼 다가오죠. 졸업반이 된 엘은 대학 진학을 준비하며 하버드로 떠난 노아와 장거리 연애를 하는데요. 이 와중에 매력적인 전학생 마코와 가까워지면서 마음이 복잡해집니다. 엘의 진심은 과연 누구에게 향하는 걸까요? 작품을 통해 확인해 보세요.

▶ 키싱 부스 2(The Kissing Booth 2) – 감독: 빈스 마르셀로 – 출연진: 조이 킹, 제이콥 엘로디, 조엘 코트니, 모른 비저 – 공개일: 7월 24일(금)

▲ 드라마 <엄브렐러 아카데미 시즌2> (출처: 넷플릭스)

엄브렐러 아카데미(The Umbrella Academy) 시즌 2

넷플릭스의 문제적 히어로 <엄브렐러 아카데미>가 시즌 2로 찾아옵니다. 한날 한시에 태어나 억만장자에게 입양됐다가 뿔뿔이 흩어졌던 초능력자들이 양아버지 하그리브스 경의 죽음을 계기로 재회했는데요. 감정의 골을 회복하기란 쉽지 않았습니다. 결국 종말을 막지 못하고 시간이동에 능한 파이브의 도움으로 간신히 재앙의 순간만을 피했었죠. 10부작으로 구성된 시즌 2는 1960년대 댈러스로 흩어져 각기 다른 삶을 살아가던 이들이 또 다시 다가오는 지구 종말의 위협을 막기 위해 뭉치는 이야기를 그립니다. 더 살벌하게 위협하는 스웨덴 암살자 일당을 피해 어쩌다 종말의 날이 도래했고 어떻게 막을 수 있는지 방법을 찾아야 하는데요. 과연 이들은 생존할 수 있을까요? 지금까지 봐왔던 것과 완전히 다른 느낌의 히어로물을 찾는다면 <엄브렐러 아카데미 시즌 2>를 강력 추천합니다.

▶ 엄브렐러 아카데미(The Umbrella Academy) 시즌 2 – 출연진: 엘렌 페이지, 톰 호퍼, 로버트 시한, 데이빗 카스타녜다 – 공개일: 7월 31일(금)

▲ 드라마 <더 레인 시즌 3> (출처: 넷플릭스)

더 레인(The Rain) 시즌 3

넷플릭스의 첫 번째 덴마크 오리지널 시리즈 <레인>이 마지막 이야기인 시즌 3를 공개합니다. 시즌 3가 마지막이라는 소식에 시작도 전에 아쉬움을 표하는 팬들이 많은데요. <더 레인>은 치명적인 바이러스를 가진 죽음의 비가 내리고 6년 뒤 안전 벙커에서 살아남은 남매가 생존자 그룹에 합류해 바이러스의 진실을 찾아 나서는 이야기입니다. 지난 시즌에서 시모네는 다른 사람을 죽음에 이르게 하는 위험한 바이러스를 가진 동생 라스무스를 막기 위해 극단적인 선택을 해야 했는데요. 문명이 몰락한 생존 사투 속에서도 사랑과 질투는 사라지지 않고 돌이킬 수 없는 강을 건넌 두 남매는 과연 갈등을 봉합하고 살아남을 수 있을까요? 8월 초에 공개되는 시즌 3에서 확인해보세요.

▶ 레인(The Rain) 시즌 3 – 출연진: 알바 아우구스트, 루카스 링고르 퇴네센, 미켈 푈스고르 – 공개일: 8월 6일(목)

▲ 영화 <프로젝트 파워> (출처: 넷플릭스)

프로젝트 파워(Project Power)

<파라노말 액티비티> 3, 4편과 <너브> 등의 작품을 공동 연출한 헨리 유스트-아리엘 슐만 감독의 SF 스릴러 신작 <프로젝트 파워>는 5분 동안 예측할 수 없는 초능력이 생기는 알약이 뉴올리언스 거리에 퍼지면서 벌어지는 이야기를 다룹니다. 미스터리한 알약 때문에 도시의 범죄율이 치솟자 지역 경찰과 전직 군인, 10대 소녀 딜러가 손을 잡고 약을 만든 이들을 추적하기 위해 직접 약을 삼키는 위험까지 감수하는데요. 조셉 고든 레빗과 제이미 폭스가 각각 경찰과 군인으로 출연하는 프로젝트 파워! 기대해보세요.

▶ 프로젝트 파워(Project Power) – 감독: 헨리 유스트, 아리엘 슐만 – 출연진: 조셉 고든 레빗, 제이미 폭스 – 공개일: 8월 14일(금)

▲ 드라마 <루시퍼 시즌5 파트1> (출처: 넷플릭스)

루시퍼(Lucifer) 시즌 5 파트 1

넷플릭스에서 더욱 섹시하게 부활한 <루시퍼>는 오는 8월 시즌 5를 공개합니다. 지난 시즌에서 루시퍼는 마침내 클로이와 마음을 확인했지만 사랑하는 이를 지키고 지옥을 통제하기 위해 눈물의 이별을 하고 떠나야 했는데요. 시즌 5에서는 시즌 4의 첫사랑 이브에 이어 쌍둥이 형제 미카엘이 등장해 더욱 예측 불가한 이야기를 선보일 예정입니다. 루시퍼가 지옥으로 돌아간 뒤 형사의 일상으로 돌아온 클로이에게 예전처럼 불쑥 루시퍼가 나타나는데요. 지옥 생활 때문인지 이전과 어딘가 다릅니다. 루시퍼가 아닌 루시퍼의 삶을 빼앗기 위해 나타난 쌍둥이 미카엘. 그는 왜 형제의 삶을 빼앗으려 하는 것인지, 지옥의 왕 루시퍼는 이 사태를 어떻게 해결할지, 그리고 클로이는 그가 루시퍼가 아니란 걸 알아차릴지. 시즌 5에서 공개됩니다. 시즌 5는 총 16부작이며 이 중 파트 1인 에피소드 8편이 먼저 방영됩니다.

▶ 루시퍼(Lucifer) 시즌 5 파트 1 – 출연진: 톰 엘리스, 로렌 저먼, 케빈 알레한드로 – 공개일: 8월 21일(금)

▲ 드라마 <히어로는 없다> (출처: 넷플릭스)

히어로는 없다(Secret Origins)

마라맛이라 불리는 스페인 드라마 <종이의 집>, <엘리트들>을 좋아한다면 색다른 스페인 영화 <히어로는 없다>에도 도전해보세요. 스페인-아르헨티나가 공동 제작한 이 영화는 혈기왕성한 신참 형사와 퇴직을 앞둔 형사가 수수께끼 살인사건을 수사하는 이야기입니다. 마드리드에 유명 슈퍼히어로가 처음 등장했을 때의 모습으로 죽은 연쇄살인사건이 발생하자 뜻하지 않게 퇴직을 앞둔 형사 코스메는 그의 후임으로 온 신참 다비드와 게임의 퍼즐을 맞춰 나가기 시작하는데요. 범죄가 슈퍼히어로 스토리와 똑같이 진행되다 보니 사건 해결의 큰 그림을 보기 위해 특별한 공조가 시작됩니다. 만화 가게를 운영하며 히어로물을 줄줄 꿰는 코스메의 아들과 코스프레 광인 수사반장이 합류하는 것이 바로 그것이죠. 엉뚱하고 기발한 새로운 이야기를 찾는다면 드라마 <히어로는 없다>를 기다려주세요.

▶ 히어로는 없다(Secret Origins) – 감독: 다비드 갈란 갈린도 – 출연진: 하비에르 레이, 베로니카 에체기, 브라이스 에페, 안토니오 레시네스 – 공개일: 8월 28일(금)

지금까지 2020년 하반기 넷플릭스를 통해 공개될 기대작들을 소개해 드렸습니다. 로맨스부터 판타지, 스릴러까지 다양한 장르의 드라마와 영화가 발표될 예정인데요. 아직 공개되지 않은 작품의 경우 넷플릭스 홈페이지에서 ‘알림 받기’ 기능을 통해 신작 등록 여부를 확인할 수 있으니 기다리는 콘텐츠가 있다면 설정해 두는 것도 좋습니다. 이번 여름 휴가는 탄탄한 스토리와 배우들의 연기력이 어우러진 넷플릭스 띵작과 즐거운 시간 보내시길 바랍니다.

현정 블로그 바로 가기: https://uri000.blog.me

해당 필진 콘텐츠는 신도리코 기업블로그의 공식적인 의견과 다를 수 있습니다

So you have finished reading the 넷플릭스 영화 추천 2020 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 넷플릭스 영화 추천 2021, 넷플릭스 영화 추천 2022, 넷플릭스 영화 2021, 넷플릭스 명작 영화, 넷플릭스 추천 한국영화, 넷플릭스 추천 2021, 넷플릭스 한국영화 추천 2021, 넷플릭스 최신 영화

Leave a Comment